Piłsudski

Rysunek

Pilsudski portret rysmaly

Pilsudski portret rys